Dyder

Dyder – indre verdifulle egenskaper

Mennesket kan sammenlignes med en gruve rik på edelstener av uvurderlig verdi, rik på indre verdifulle egenskaper – disse omtales i ulike kulturer, religioner og filosofi som dyder.

The Virtues Project™ har i sin forskning de siste tretti årene kartlagt over seks hundre dyder som er felles for kulturer og trossamfunn rundt om i verden.

Lær mer om betydningen av noen av dydene som er blitt kartlagt.

Hvordan anvende kortene

Refleksjonskortene kan anvendes på mange måter: som veiledning til å ta avgjørelser, til å helbrede et forhold, for å finne retningen vår eller for å gi et åndelig fokus for dagen. De virker forenende når de benyttes i grupper. Når vi mottar en dyd, er det enten en bekreftelse eller en invitasjon – aldri en kritikk.

Personlig bruk: Trekk et tilfeldig kort. Les det og reflekter over betydningen det har for deg nå. Du ønsker kanskje å stille et spørsmål før du mottar kortet.

Starte et møte: Be noen om å trekke et tilfeldig kort og lese det høyt. Bruk dette som en hjelp til å holde fokus under møtet. Start dagen eller uka med å trekke en dyd for teamet. Gi hverandre en anerkjennelse når dere ser dyden omsatt i handling.

Dele i gruppe: Venner, familiemedlemmer eller kollegaer sitter sammen, alle får hver sin tur til å fortelle litt om hva som opptar dem, hver trekker så et tilfeldig kort, leser det høyt og deler hva det sier dem.

(Anvendelsesmåter følger med kortene som har tekst på begge sider.)

Aksept

Omfavne livet på dets egne betingelser. Aksept lar oss bøye uten å knekke i møte med prøvelser.

Anerkjennelse
Se det gode i livet. Uttrykke fritt takknemlighet.
Ansvarsfullhet
Villig til å være ansvarlig for våre valg og for våre feil. Påtar oss oppgavene våre med engasjement og pålitelighet.
Ansvarsfølelse
Villig til å ta fullt ansvar for våre valg.
Barmhjertighet

Velsigne andre med vår medfølelse og tilgivelse. Øke vår ømhet utover det som er rettferdig eller fortjent.

Beskjedenhet
Selvrespekt og forsiktig selvtillit. Ta imot ros med ydmykhet og takknemlighet. Vi deler æren.
Besluttsomhet
Ta en beslutning med bestemthet. Krever både mot og skjelneevne.
Bestemthet
Kraften til intensjonen som driver våre drømmer. Utholdende til vi når våre mål.
Edelhet
Høy etisk standard. Gjør det rette. Beholde troen om vår sanne verdi som åndelige vesener.
Empati
Evnen til å sette oss selv i en annens sted, med medfølelse og forståelse.
Engasjement
Bry seg inderlig om en person, et mål eller en tro. Villig til å gi helhjertet og holde det vi lover.
Enhet
Inkluderende. Finne felles grunn i vårt mangfold. Søke fred under alle omstendigheter.
Enkelhet
Tilfredse med livets grunnleggende gaver gir vi slipp på overdrivelser, rot og kaos. Nyter øyeblikket.
Entusiasme
Fylt med ånd. Begeistret over livet og åpen for undrene som hver dag rommer. Handle helhjertet, med glød og iver, og ikke holde noe tilbake.
Fleksibilitet
Evnen til å tilpasse og forandre seg under livets skiftende omstendigheter. Flyter med strømmen.
Flid
Gjøre det som trengs med omsorg, konsentrasjon og årvåkenhet, og gi vårt aller beste.
Forståelse
Klar innsikt i tanker og følelser. Lytte med medfølelse og klarhet til andres følelser.
Fredfylthet
Indre fred og ro. Erstatte kjærligheten til makt med kjærlighetens makt. Løse konflikter på en rettferdig og mild måte.
Fremragenhet
Gi vårt aller beste til enhver oppgave vi utfører og til ethvert forhold vi har.
Gavmildhet
Gi helhjertet, dele rundhåndet. Stole på at det er nok til alle.
Glede
En indre kilde til fred og lykke. Nyte livets rike gaver. Finne humor, selv midt i vanskelige tider.
Glød
Inderlig entusiasme for det vi mener er viktig. Oppflammes av vår overbevisning og vår tro.
Godhet
Vise medfølelse. Oppriktig omtanke på måter som bidrar til andres lykke.
Hengivenhet
Forpliktelse overfor noe vi bryr oss dypt om. Helhjertet tjeneste i forhold til vår livshensikt.
Hensynsfullhet
Tenke nøye over andres behov. Ta avgjørelser på en meditativ og omtenksom måte.
Hjelpsomhet
Gjøre nyttige ting som utgjør en forskjell.
Høflighet
Behandle andre med vennlighet, takt og elskverdighet.
Håp
Se på fremtiden med tillit og tro. Optimisme i møte med motgang.
Idealisme
Bry seg om hva som er rett og meningsfullt i livet. Våge å ha store drømmer og så handle som om de er mulige.
Iherdighet
Holde kursen så lenge det trengs. Standhaftighet og utholdenhet i å nå våre må
l.
Initiativ
Våge å være original. Bruke kreativitet for å bringe noe nytt inn i verden.
Integritet
Stå for det vi mener er riktig. Trofast mot våre idealer og våre avtaler.
Kjærlighet
Forbindelse mellom ett hjerte og et annet. Tiltrekning, hengivenhet og omsorg for et menneske, et sted, en idé og for selve livet.
Klarsynthet
Klar innsikt. Forståelsen er intuitiv, bevisst og nøyaktig.
Kreativitet
Fantasiens kraft. Åpen for inspirasjon, noe som oppildner vår originalitet.
Lojalitet
Fast forpliktelse og engasjement for mennesker og idealer som vi bryr oss om – gjennom gode og dårlige tider.
Løsrivelse
Bevisst følelsene våre uten å la dem dominere oss. Trekke oss tilbake og med omtanke velge hvordan vi vil handle i stedet for bare å reagere.
Medfølelse
Dyp empati for andres lidelse. Medfølelse strømmer fritt fra hjertet når vi ikke dømmer, men søker å forstå.
Medmenneskelighet
Omsorgsfull og barmhjertig holdning til alle mennesker.
Mildhet
Bevege seg med visdom, berøre med mykhet, snakke rolig og tenke vennlig.
Mot
Forvandle frykt til besluttsomhet. Omfavne livet fullt ut, uten å holde igjen, gjøre det som må gjøres selv når det er vanskelig eller risikabelt.
Motstandsdyktighet
Åndelig styrke til å reise seg etter motgang. Overvinne hindringer ved å øse av troens og utholdenhetens dype kilde.
Munterhet
Se den lyse siden, se etter det gode i alt som skjer.
Måtehold
Fornøyd med det som er nok. Bruke selvdisiplin for å skape balanse i våre liv og for å unngå å overdrive. Sunn forvaltning av vår tid og våre ressurser.
Nestekjærlighet
Et gavmildt hjerte, et raust syn på andre og ha omsorg for deres behov.
Nåde
Åpen for livets gaver, i tillit til at guddommelig kjærlighet ivaretar oss gjennom alle omstendigheter. Utstråle mildhet og skjønnhet i måten vi handler, snakker og beveger oss på.
Offervilje
Villig til å gi opp noe som er viktig for noe vi vet er viktigere. Gi alt for det vi tror på. Gjør livet vårt hellig.
Omsorg
Vise kjærlig oppmerksomhet til mennesker og ting som betyr noe for oss. Lytte med medfølelse, bistå med godhet.
Omtenksomhet
Vennlighet og omtanke ledsaget av empati lyser opp i andres liv. Være ettertenksom og ærlig.
Målbevissthet
Oppmerksom på at vi er her av en spesiell grunn. Leve med en klar visjon og fokusere vår energi på målet fremfor oss.
Oppmerksomhet
Leve reflektert og meningsfullt, med våken bevissthet om våre handlinger, våre ord og våre tanker.
Optimisme
Et positivt, muntert syn. Ingenting kan ødelegge håpet vårt.
Ordenssans
Skape et miljø med ro og orden. Planlegge steg for steg i stedet for å gå i sirkler.
Overbærenhet
Håndtere motgang med romslighet. Ikke la livets prøvelser stjele gleden vår.
Pålitelighet
Vi kan stoles på. Vi holder våre løfter. Vi er ansvarlige.
Renhet
Frigjør oss fra påvirkninger og tilknytninger som hindrer oss i å være tro mot oss selv og det vi vet er riktig.
Renslighet
Holde kroppen vår, tankene og omgivelsene våre rene. Et miljø med orden og skjønnhet bringer fred til sjelene våre.
Oppriktighet
Åpen og ekte. Våre ord og handlinger gjenspeiler et sannferdig hjerte.
Respekt
Ære oss selv og andre gjennom våre ord og handlinger. Behandle hvert menneske med verdighet og høflighet.
Rettferdighet
Rettferdig i alt vi gjør. Gjøre opp for oss når vi har såret eller gjort andre urett. Beskytte alles rettigheter, inkludert våre egne.
Rettskaffenhet
Leve etter en høy moralsk standard. Solid integritet til det vi vet er riktig. Vende forsiktig
tilbake når vi sporer av.
Rimelighet
Søke rettferdighet, gi hvert menneske sin del, sørge for at alles behov blir dekket.
Samarbeide
Arbeide sammen for et felles mål, bruke de ulike gavene hver enkelt av oss har å tilby.
Sannferdighet
Sannhet er integritetens grunnvoll som vi bygger alle våre andre dyder på. Vedvarende forpliktelse til å leve etter det som er ekte og sant for oss. Ærlighet i all vår omgang.
Selvdisiplin
Selvkontroll til kun å gjøre det vi virkelig velger å gjøre, istedenfor å styres av våre lyster. Skape sunne og edle vaner.
Selvsikkerhet
Si sannheten om hva som er rettferdig, sette klare grenser.
Selvstendighet
Stole på seg selv. Tillitsfullt ta egne valg uten unødig påvirkning fra andre. Oppfatte sannheten, med tillit til vår egen skjelneevne.
Sinnsro
Fred i sjelen, med tillit og tro på at alt er vel og bra. Fredfull midt i prøvelser.
Skjelneevne
Bruke intuisjonens visdom for å oppdage hva som er ekte og sant, med meditativ årvåkenhet. Sjelens klarhet.
Skjønnhet
En følelse av undring og ærbødighet overfor verdens harmoni, farge og ynde. Vekke vår kreativitet for å frembringe skjønnhet i verden.
Standhaftighet
Stødig, utholdende og pålitelig. Styrken til å forbli tro mot intensjonene våre uansett hvilke hindringer som oppstår.
Styrke
Den indre kraften til å tåle det som kommer. Utholdenhet midt i prøvelser.
Takknemlighet
Verdsettelse for å leve, lære, elske og være. Takknemlighet gir oss perspektiv. En vei mot tilfredshet.
Taktfullhet
Fortelle sannheten på en vennlig måte. Tenke før vi snakker, klar over hvor dypt ordene våre påvirker andre. Hjelper oss til å skille mellom det som bør sies og det som bør forbli usagt.
Tapperhet
Karakterstyrke. Viljen til å holde ut uansett hva som skjer, med mot, tillit og tålmodighet.
Tilfredshet
Bevisstheten om tilstrekkelighet, en følelse av at vi har nok og vi er nok. Verdsette livets enkle gaver.
Tilgivelse
Overse feil, og villighet til å gå videre med et rent ark. Tilgi andre frigjør oss fra bitterhet. Tilgi oss selv er en del av virkelig forvandling.
Tillit
Følelse av trygghet som kommer av å ha tro på seg selv og på livet. Stole på at vi har styrken til å håndtere hva som enn skjer.
Tiltro
Tro. Positiv forventning om at alt skal gå bra. Tillit til at det rette vil skje uten forsøk på å kontrollere eller fremtvinge det. Innerst inne være trygg på at det finnes en gave eller læring i alt som skjer.
Tjenestevillighet
Gjøre nyttige ting som utgjør en forskjell for andre. En tjenende holdning gir fremragenhet til alt vi gjør. Vårt bidrag er våre livs frukter.
Toleranse
Åpen for forskjeller. Avstå fra å være dømmende. Tålmodighet og tilgivelse med andre og oss selv. Akseptere ting som vi ønsker var annerledes med humor og velvilje.
Tro
Et tillitsforhold. Troen på nådens virkelighet.
Trofasthet
Lojalitet til det vi tror på, uansett hva som skjer. Tro mot menneskene vi elsker.
Troskap
Overholde avtaler, behandle dem som en personlig kontrakt. Fullstendig trofasthet i våre relasjoner.
Troverdighet
Verdig tilliten andre gir oss. Når vi gir vårt ord, står vi ved det. Holde trofast våre løfter.
Tålmodighet
Vente fredsommelig. Stille håp og tro på at ting ordner seg.
Undring
Åpen for livets skjønnhet og mysterier. Vår sjels verdsettelse av det som er dyrebart og inspirerende.
Utholdenhet
Motstandskraft og tålmodighet når det oppstår vanskeligheter bryner karakteren vår og modner sjelen vår. Ønske velkommen alt vi er her for å lære.
Vennlighet
En åndelig nødvendighet. Nå ut til andre med varme og omsorg. Villig til å være en nær følgesvenn.
Verdighet
Hedre alle menneskers verdi, inkludert oss selv og behandle alle med respekt.
Verdsettelse
Fritt uttrykke anerkjennelse og takknemlighet for andre og for livets gaver.
Visdom
God dømmekraft basert på erfaring og oppmerksomhet. Ta kloke avgjørelser basert på vår dypeste intuisjon.
Visshet
En holdning av tro, tillit og trygghet. Tillit til at alt blir bra.
Ydmykhet
Åpen for all læringen livet bringer, stole på at feilene våre ofte er våre beste lærere. Takknemlig for gavene våre i stedet for å skryte.
Ærbødighet
Bevissthet om livets hellighet. Leve med undring og tro. Utvikle gode vaner for refleksjon.
Ære
Leve med respekt for det vi vet er riktig. Leve opp til dydene i vår karakter. Holde våre løfter med integritet.
Ærefrykt
Ærbødighet og undring, dyp respekt for livets kilde.
Ærlighet
Sannferdig, oppriktig, åpen og ekte. Selvtillit til å være oss selv.
Åndelighet
Tro og takknemlig i forhold til en kraft og tilstedeværelse større enn oss selv. Forankret i bønn.
Åpenhet
Villig til å overveie nye ideer. Lytte til andre med ydmykhet og oppriktighet. Mottakelig for livets velsignelser og overraskelser.